‍ 🔴 هواپیمای خدمت رسانی کار و رفاه اجتماعی باید سریعاً اورهال ،شود

وزارت کار پر از مسائل حل نشده ای است که مطمئناً افراد بیرون از آن به دنبال حل کردن آنها نیستند همه بدنبال تبیین و توضیح مسئله و نون خوردن از مسئله اند.