اخبار ویژه
فساد سیاسی ، باطن، فساد اقتصادی است؟

فساد سیاسی ، باطن، فساد اقتصادی است؟

🔹گروه سیاسی ، دکتر مجید سجادی پناه    در یاداشت پیش رو آورده است که : 🔸رواج فرهنگ سودجویی و بروز پدیده یقه سفیدها یا کارچاق کن ها در اقتصاد ، در سال ه...

پیشخوان اخبار