سقوط سنگین بورس در تمام طول تاریخ آن بی سابقه بوده است