به گزارش بولتن نیوز، مجید سجادی پناه در توئیتی نوشت: درخواست کمک از شما ( ترامپ ) به معنی جواز حمله به کتائب حزبالله و یا بهره برداری در انتخابات آتی خودت و با ایجاد شکاف بین مردم ایران با نظام شان و یا … است؟ رعایت حقوق بشر نیاز به درخواست نداشته مگر پای رشوه سیاسی در میان باشد. کجاست حقوق بشر جهانی و وزارت دادگستری دولت دوازدهم؟