ویدیو

سجادی پناه
گفتگو با آقای دکتر اکرمی وزیر سابق آموزش و پرروش
گفتگو با آقای دکتر اکرمی وزیر سابق آموزش و پرروش

سجادی پناه
گفتگو با آقای نبوی وزیر سابق پست ، تلگراف و تلفن
گفتگو با آقای نبوی وزیر سابق پست ، تلگراف و تلفن

سجادی پناه
گفتگو با مهندس چیت چیان ، وزیر اسبق نیرو
گفتگو با مهندس چیت چیان ، وزیر اسبق نیرو

سجادی پناه
گفتگو با آقای دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور پیشین

سجادی پناه
گفتگو با خانم دکتر خوارزمی ، مشاور پیشین وزیر صنایع و معادن
گفتگو با خانم دکتر خوارزمی ، مشاور پیشین وزیر صنایع و معادن

سجادی پناه
گفتگو با آقای فرشیدی وزیر سابق آموزش و پررورش
گفتگو با آقای فرشیدی وزیر سابق آموزش و پررورش

سجادی پناه
گفتگو با دکتر فانی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش
گفتگو با دکتر فانی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش

سجادی پناه
گفتگو با دکتر زارع میرک آبادی ، استاندار 4 استان و معاون وزیر کشور
گفتگو با دکتر زارع میرک آبادی ، استاندار 4 استان و معاون وزیر کشور

سجادی پناه
گفتگو با آقای مهندس حاجی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش
گفتگو با خانم دکتر ابتکار ، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست

سجادی پناه
گفتگو با آقای مهندس میرمحمد صادقی ، وزیر اسبق کار ، تعاون و رفاه اجتماعی
گفتگو با آقای مهندس میرمحمد صادقی ، وزیر اسبق کار ، تعاون و رفاه اجتماعی

سجادی پناه
گفتگو با دکتر دانش آشتیانی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش
گفتگو با دکتر دانش آشتیانی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش

سجادی پناه
گفتگو با دکتر حاجی میرزایی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش
گفتگو با دکتر حاجی میرزایی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش

سجادی پناه
گفتگو با دکتر بطحایی ، وزیر اسبق آموزش و پرورش
گفتگو با دکتر بطحایی ، وزیر اسبق آموزش و پرورشس