سجادی پناه 26 اردیبهشت 1393 - 10 سال پیش زمان تقریبی مطالعه: 11 دقیقه
کپی شد!
0

پیش درآمدی بر سند راهبردي شوراي دستگاه هاي نظارتي كشور

گام اول : مطالعه مباني نظري

1- شناسايي انواع مدل هاي استراتژي

2- انتخاب و بومي كردن يكي از مدل هاي استراتژي شناخته شده در جهان متناسب با ماموریت 6 دستگاه هاي نظارتي کشور

گام دوم : مطالعه اقتصادي ( تعيين ضرورت )

1- بررسي سلامت اداري و نقش آن در كشورهاي توسعه يافته .

2 – شناسايي وضعيت فساد و  عوامل ايجاد كننده آن در جهان .

3- بررسي نقش فساد در ناكارآمدي نظام اداري .

4- بررسي وضعيت فساد در كشور از نظر اقتصادي .

5- بررسي وضعيت فساد در كشور از نظر اداري .

6- بررسي وضعيت فساد در كشور از نظر سياسي .

7- بررسي وضعيت فساد در كشور از نظر فرهنگي .

8- بررسي وضعيت فساد در كشور از نظر اجتماعي .

9- بررسي وضعيت فساد در كشور از نظر امنيتي .

10- پيش بيني كاهش فساد در برنامه ششم توسعه .

11- تعيين چشم انداز سلامت اداري تا سال 1404 .

12- تعيين مزاياي عمده نظام اداری كشور بدون فساد .

13- تعيين مشكلات عمده بخش دولتی (دستگاه هاي اجرايي كشور)  با فساد .

14- تعيين مشكلات عمده بخش خصوصي با فساد .

15- تعيين مشكلات عمده بخش تعاوني با فاسد .

16- نهايتاً ضرورت تدوین طرح جامع نظارت و بازرسي براي شوراي دستگاه هاي نظارتيبا توجه به رویکرد 15 گانه فوق

گام سوم : مطالعه اكتشافي

خارجي :

1- شناسايي پاك ترين كشور دنيا از نظر سلامت اداري و بررسي عوامل موفقيت دستگاه هاي نظارتي در تحقق آن

2- شناسايي آلوده ترين كشور دنيا از نظر سلامت اداري و بررسي عوامل ناكارآمدي دستگاه هاي نظارتي در تحقق آن

داخلي :

1- شناسايي پاك ترين دستگاه اجرايي كشور و ارتباط آن با عملكرد شوراي دستگاه هاي نظارتي

2- شناسايي آلوده ترين دستگاه اجرايي كشور و ارتباط آن با عملكرد شوراي دستگاه هاي نظارتي

گام چهارم : مطالعات كانوني ( شناسايي ديدگاه هاي كلان مديران دستگاه نظارتي كشور و همچنين بررسي اسناد و مدارک موجود )

1-  شناسائی و تعيين فلسفه وجودي شوراء براي مبارزه با فساد .

2- شناسائی و تعيين ذينفعان و ذيربطان شوراي مبارزه با فساد از ديدگاه مديران منتخب دستگاه هاي نظارتي .

3- شناسائی و تعيين قلمرو موضوعي و محيطي شوراء براي مبارزه با فساد از ديدگاه مديران منتخب دستگاه هاي نظارتي.

4- شناسائی و تعيين تكنولوژي و فن آوري شوراء براي مبارزه با فساد از ديدگاه مديران منتخب دستگاه هاي نظارتي .

پس از برداشتن اين چهار گام مي توان بيانيه، چشم انداز، ماموريت و ارزش هاي شوراي دستگاه هاي نظارتي را به رشته تحرير در آورد .

پیش نیاز  تعيين اهداف كلان ،  استراتژي هاي ( كلان و وظيفه اي ) ،   سياست هاي حاكم بر برنامه  و  اهداف عملياتي و ارزيابي عملكرد  مراحل زیر است که می بایست با دقت زیاد به انجام برسد .

گام پنچم : شناسائي نقاط قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهديد ها

الف )  شناسايي عوامل تاثيرگذار داخلي )( نقاط قوت  و  ضعف):

1- شناسايي و درك نيازهاي نظام جمهوري اسلامي براي انجام يك نظارت و بازرسي جامع .

2- شناسايي و تعيين ميزان توانايي هريك از 6 دستگاه نظارتي براي مبارزه با فساد .

4- تدوین نظام  برنامه ريزي کارآمد براي هريك از 6 دستگاه نظارتي جهت مبارزه با فساد .

5- برقراري سيستم پايش و ارزيابي عملكرد براي 6 دستگاه نظارتي جهت  مبارزه با فساد .

6- بررسي ميزان انطباق ساختار سازماني 6 دستگاه نظارتي با تغييرات محيطي اختيارات و انتظارات .

7- بررسي ظرفيت هاي قانوني 6 دستگاه نظارتي براي مبارزه با فساد .

* تحقيق و پژوهش و فناوري

1- بررسي ميزان سرمايه گذاري 6 دستگاه نظارتي از نظر تامين نرم افزار و سخت افزار مورد نياز براي مبارزه با فساد .

2- بررسي امكان همكاري اعضاء شوراء با مراكز علمي و تحقيقاتي خارج از كشور .

3- بررسي امكان همكاري اعضاء شوراء با مراكز علمي و تحقيقاتي داخل از كشور .

 4- بررسي طرح هاي توسعه براي مبارزه با فساد .

5- ميزان حضور در كنفرانس هاي علمي داخلي و خارجي و يا برگزاري چنين كنفرانس هايي در خصوص سلامت اداري .

مديريت منابع انساني

1-بررسي سطح توانايي و مهارت نيروي انساني 6 دستگاه نظارتي براي مبارزه با فساد .

2- بررسي ميزان جذب نيروهاي تحصيلكرده دانشگاهي در 6 دستگاه نظارتي .

3- بررسي وضعيت آموزش نيروي انساني 6 دستگاه نظارتي .

4- بررسي توسعه مهارت و برنامه هاي تيمي و گروهي 6 دستگاه نظارتي .

مديريت بودجه و امور مالي

* ايجاد نظام بودجه ريزي عملياتي براي 6 دستگاه نظارتي براي تامين هزينه هاي مبارزه با فساد .

موضوع فساد و مبارزه با آن

1- برنامه ريزي همه جانبه براي نظارت و بازرسي و جلوگيري از موازي كاري .

2- تدوين نقاط آسيب پذير و گلوگاه هاي فساد در كشور .

پس از برداشتن اين چندگام ماتريس ارزيابي عوامل داخلي را تعيين كنيم و به شرح ذيل اولوليت بندي كنيم :

1- تعیین عوامل حياتي موفقيت در برنامه ريزي 6 دستگاه نظارتي در مبارزه با فساد .

2- تعیین عوامل حياتي موفقيت در ساختار سازماني 6 دستگاه نظارتي در مبارزه با فساد .

3- تعیین عوامل حياتي موفقيت در منابع انساني  6 دستگاه نظارتي در مبارزه با فساد .

4- تعیین عوامل حياتي موفقيت در فن آوري و تحقيق و پژوهش  6 دستگاه نظارتي در مبارزه با فساد .

5- تعیین عوامل حياتي موفقيت در روابط عمومي و بين الملل 6 دستگاه نظارتي در مبارزه با فساد .

6- تعیین عوامل حياتي موفقيت در مبارزه با فساد  6 دستگاه نظارتي .

ب )  شناسايي عوامل تاثيرگذار خارجی( شناسائی فرصت ها و تهدید ها):

1- شناسايي عوامل اقتصادي نظير تحريم ها ، تهديدهاي خارجي و …. .

2- شناسايي عوامل اجتماعي و فرهنگي نظير ميزان ادراك عمومي مردم از فساد و … .

3- شناسايي عوامل سياسي نظير چالش هاي موجود در قوانين و مقررات و …. .

4- شناسايي عوامل تكنولوژي نظير دسترسي به فن آوري هاي نوين جهان در زمينه مبارزه با فساد

كه محصول اين چهار مرحله تعيين ماتريس ارزيابي عوامل خارجي است كه مي بايست به شرح زير اولويت بندي گردد :

1- تعیین عوامل حياتي موفقيت در محيط اقتصادي .

2- تعیین عوامل حياتي موفقيت در محيط اجتماعي و فرهنگي .

3- تعیین عوامل حياتي موفقيت در محيط سياسي و قانوني .

4- تعیین عوامل حياتي موفقيت در محيط تكنولوژي .

براساس دو ماتريس عوامل داخلي ( قوت و ضعف ) و عوامل خارجي ( فرصت و تهديد ) نقطه استراتژيک  شوراء دستگاه نظارتی در ماتريس EFE مشخص مي شود . که از این طریق شورا از بین چهار نوع استراتژی ( تهاجمي ، محافظه كارانه ، تدافعي و يا رقابتي ) موجود استراتژی مناسب خود را برمی گزیند .

پس از مشخص شدن نقطه استراتژیک کشور برای مبارزه با فساد،  استراتژی کلان شورا تعیین  و سپس استراتژیهای وظیفه ای هریک از 6 دستگاه نظارتی کشور مشخص می گردد .

گام 6 :

استراتژي هاي كلان شوراء و استراتژي هاي وظيفه اي 6 دستگاه نظارتي  اولويت بندي  مي شوند .

گام 7 :

سياست ها و خط مش های حاكم بر برنامه هاي عملیاتی  6 دستگاه نظارتي توسط شوراء تعيين مي گردد .

گام 8 :

 برنامه هاي اجرايي 6 دستگاه نظارتي با برنامه هاي عملياتي شوراء بصورت هماهنگ تدوين مي گردد .

گام 9 :

ارزيابي عملكرد 6 دستگاه نظارتی و تطبیق آن با برنامه هاي اجرايي مصوب نه تنها  فاصله ها را مشخص،  بلکه  مبنای مناسبی را ارائه می کند که براساس آن ها می توان  پروژه های بهبود عملکرد را تعریف نمود.

نویسنده
MAJID SAJADI
مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *