آیا مسدود شدن خبرگزاری فارس توسط امریکا نقض حقوق بشر به شمار نمی رود و اساسا محدود کردن رسانه ها مغایر با آزادی بیان در هزاره سوم نیست.

به گزارش بولتن نیوز، آیا مسدود شدن خبرگزاری فارس توسط امریکا نقض حقوق بشر به شمار نمی رود و اساسا محدود کردن رسانه ها مغایر با آزادی بیان در هزاره سوم نیست. اگر هست، پس چرا در مقابل این تهاجم حقوقی (وزارت دادگستری که نگهبان حقوق بشر و حقوق شهروندی است هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد؟!

آیا مسدود شدن خبرگزاری فارس نقض حقوق بشر به شمار نمی رود؟