۱- چون مافیای قدرت و ثروت قبلا ضربات او را در سازمان بازرسی چشیده بودند.
۲- چون با تغییر “حقوقدان ها شورای نگهبان” به این نهاد مقدس اعتدال می بخشید.
۳- چون با قدرت اجرایی فوق العاده، “قوانین ناکارآمد” را به سرچشمه اصلی آن یعنی مجلس باز می گرداند.
۴- چون سند تحول قوه باید در حد همان سند باقی می ماند و به اجرا در نمی آمد.
۵- چون معماری سازمانی بلد بود و جلوی رشد ناموزن را در قوه می گرفت.
۶- چون به مهمترین “ضابط قضایی قوه” یعنی وزارت اطلاعات اشراف کامل داشت.
۷- چون با تمام ظرقیت ها و پتانسیل های کشور در مقام وزیر چند وزارتخانه آشنا بود.
۸- چون استقلال قوه را حفظ و جلوی یکدست شدن قوه قضائیه و قوه مجریه را می گرفت.
۹- چون قاطعیت مثال زدنی او موجب جلوگیری از انباشت پرونده ها در اجرای احکام می شد.
۱۰- چون با حضور او “پیشگیری از وقوع جرم و تخلف” معنای دیگری در قوه قضائیه پیدا می کرد.
۱۱-چون ….