دکتر مجید سجادی پناه – مشاور مرکز آموزش مدیریت دولتی

مدیریت دولتی نوین در اواخر دهه ۱۹۶۰ در واکنش به چند عامل ظهور و بروز پیدا کرد اما دردهه ۹۰ با مفاهیم جدیدی نظیر”مدیریت بنگاه ها ” “دولت کارآفرین” “سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی” “سازمان های ماموریت مدار” روبرو گردید…

http://fesadnews.com/?p=79425