آقای رحیمی وزیر خوش قلب ، مودب ، صبور و کاردان وزارت دادگستری در یک حرکت زیبا منتقدین وضع موجود را تکریم کرد. و تفاوت خود را با وزیر روحانی که … به نمایش گذاشت.

وضعیت منتقد مورد نظر – که اتفاقا یکی از مدیران پرکار نظام است –  در دولت قبل مورد بی مهری قرار گرفته بود و او را به زور اداری پشت میز شکسته ای نشانده بودند را از نزدیک مشاهده و دستورات لازم را صادر فرمودند. دریک حرکت عجیب پیام وزیر که به صورت ضمنی دلائل عدم استفاده از سرمایه های ذهنی وزارتخانه را با خود به همراه داشت متاسفانه توسط مدیران سابق روحانی دریافت نگردید و امور اداری آن پوسته ظاهری پیام را برداشت و سریعا دستور تعویض میز شکسته را صادر نمود. در حالی که هدف اصلی پیام استفاده از ظرفیت عظیم پرسنل دادگستری است که بدون برنامه ریزی رها ، سرگردان و معطل شده اند و بعضاً مشمول اغراض شخصی مدیران قبل قرار گرفته بودند.

وقتی مسائل به این اندازه سطحی و ساده انگارانه دیده می شود باید حدیث مفصل را از این مجمل خواند.

نکته جالب این بود که شکایت مربوطه با مستندات لازم سه ماه پیش به یکی از همراهان وزیر برای بازرسی داده شده بود ولی متاسفانه بدلائل … مورد رسیدگی قرار نگرفته بود.

متاسفانه تیم همراه وزیر نیز درست در مسیر تیم سابق قرار گرفته است ، تلفن ها را یکطرفه کردند ، ملاقات نمی دهند و …. و در یک کلام محافظه کار شدند و بخوبی نشان می دهند که وزیر محترم در انبوه جمعیت تنهاست.

اما گزارشات دریافتی حاکی از آن است که حضور بی تکلف وزیر در بین پرسنل روحیه همراهی و همکاری مظاعفی را در بین کارمندان وزارتخانه ایجاد و  امید ها را زنده کرده است.