وزیر ارتباطات کجای بحران این روزهای مردم قرار دارد

به گزارش بولتن نیوز، مجید سجادی پناه در توییتر نوشت:هرچند دور شدن وزیر جوان دولت بهنگام بحران ها از بین مردم تازگی ندارد این بار هم بجای مدیریت اوضاع معلوم نیست که در کجای این بحران قرار گرفته است.رایگان یا حداقل ارزان کردن اینترنت برای جبران خسارت عظیمی که متوجه جامعه دانشجویی و دانش آموزی کشور شده، به شدت مورد انتظار مردم است.