به گزارش بولتن نیوز، دکتر مجید سجادی پناه در رابطه با ولایت پذیری سران قوا و وزرا به عنوان نمونه ای برای دیگر مدیران کشور در شرایط بحران ویروس کرونا و نیاز مستضعفین به کمک بیشتر در توئیتر نوشت: نظام اداری کشور دارای بیش از ۴۴۰ هزار مدیر در سه سطح پایه، میانی و ارشد است.

اگر بپذیریم فاکتور “تعهد و وفاداری نسبت به مردم”یکی از پارامترهای انتخاب آنها در چنین سمتی بوده است. یقیناً باید بهتر از هرکس دیگری قادر باشند شرایط سخت فروردین ماه این مردم را درک نمایند. پس بنابراین ‏سران قوا و وزرا باید پیش دستی نموده ودر یک اقدام هماهنگ۱۰درصد حقوق فروردین ماه خود را در اختیار سازمان هدفمندسازی برای پرداخت به دهک اول جامعه قرار داده تا سایر مدیران نیز در این زمینه به آنها اقتدا نمایند.در این صورت ولایت پذیری این عزیزان نیز با پیام امروز رهبری تقویت خواهد شد.