چرا فلسطینی ها دست چدنی امریکا و اسرائیل که زیر دستکش مخملی معامله_قرن پنهان است، را نمی بینند؟ همان دستی که استخوان های…

به گزارش بولتن نیوز،همان دستی که استخوان های مذاکره کنندگان ما را در معامله_برجمی خرد کرد. آنروز دستاوردهای هسته را به عنوان پیشکش آن معامله ننگین به مسلخ بردند و امروز قصد دارند خون حاج قاسم را!