فیش یکی از کارکنان شرکت شستا با ۴۳ میلیون تومان حقوق در فضای مجازی منتشر شد. کسور مالیاتی این فرد از حقوق ماهانه منتقد شما که دارای مدرک دکتری و بیش از ۲۹ سال سابقه  پرداخت بیمه تامین اجتماعی است(۱۷ سال دولتی و ۱۲ سال بخش خصوصی)بیشتر بود. جناب رئیس جمهورشما نه بعنوان سرهنگ بلکه بعنوان حقوقدان مگر برای پاسدار از قانون اساسی سوگند یاد نکردید دراصل نوزدهم همان قاون اساسی تصریح شده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود

معنی برقراری حقوق مساوی از مقایسه همین دو فیش در دو دستگاه های اجرایی شما کاملا هویداست!!! اگر مشی سیاسی مدیری با مشی سیاسی وزیر شما موافق نبود تاون آن چنین برخوردی است که مدیر جمهوری اسلامی را بعد از ۲۹ سال و در آستانه بازنشستگی و بدون هیچگونه تخلفی از همه مزایا محروم نموده و او را از مشاور وزیری به یک کارشناس ساده تبدیل نمایید.