آیا مسدود شدن خبرگزاری فارس نقض حقوق بشر به شمار نمی رود؟به گزارش بولتن نیوز، آیا مسدود شدن خبرگزاری فارس توسط امریکا نقض حقوق بشر به شمار نمی رود و اساسا محدود کردن رسانه ها مغایر با آزادی بیان در هزاره سوم نیست. اگر هست، پس چرا در مقابل این تهاجم حقوقی (وزارت دادگستری که نگهبان حقوق بشر و حقوق شهروندی است هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد؟!