نظر سنجی

ممنون از مشارکت شما . زمان اولین نظر سنجی به پایان رسید و نتایج آن به تیم برنامه ریزی منعکس گردید